Blender: začínáme

21.07.2008 Autor: jankoš 97% (11 hlasů)

Vítám vás u prvního z článků o Blenderu. V dnešním díle si představíme Blender - popíšeme základní orientaci v programu a předvedeme si některé z jeho neustále se zdokonalujících možností.

Blender je open-source 3D modelovací, animační a renderovací software. Má též svou pestrou minulost - poté, co se jej pokusila firma NaN (Not a Number) v roce 2001 komercializovat a setkala se s neúspěchem, Blender málem přestal existovat. Soud rozhodl, že za 100 000 euro prodá autorská práva na zdrojový kód Blenderu. Ton Roosendaal (Holanďan a otec Blenderu) nechal kolovat po internetu zprávu o sbírce na Blender a apeloval na uživatele, aby přispěli na onu částku. 100 000 euro se podařilo nastřádat za necelých sedm týdnů a od té doby se na vývoji Blenderu podílí nezisková organizace Blender Foundation v čele s Tonem Roosendaalem. Pokud by kohokoli zajímal tento příběh v celé kráse (v anglické verzi), k nalezení je zde

Blender je stažitelný na adrese http://www.blender.org/ download/get-blender/ a v momentě psaní tohoto článku je nejnovější verze 2.46. Blender je též platformově nezávislý software, což z něj dělá výjimečný program a to zdaleka ne jen v oblasti 3D grafiky. Dalšími užitečnými servery jsou http://www.3dscena.cz/ nebo http://grafika.cz/ - na nich se nachází též články o Blenderu, nutno však podotknout, že některé z nich jsou zaměřeny především na pokročilejší uživatele. Zároveň s Blenderem je též možné využít některý z externích rendererů, v současné době má Blender implementovanou podporu pro Yafray, který je stažitelný na http://www.yafray.org/index.php? s=2. Na těchto stránkách je k nalezení i oficiální galerie děl vyrenderovaných v Yafrayi.

Jen pro ujasnění některé zkratky, které budou použity v textu (ano, vím, že jde o obecně známé zkratky, ale přecejen se občas najde někdo, kdo je nezná):

 • LMB - levé tlačítko myši
 • RMB - pravé tlačítko myši
 • MMB - prostřední tlačítko myši

Po otevření Blenderu se nám naskytne pohled na 3D okno a okno s tlačítky (tzv. Buttons window):

Blender po otevření

Základní pohyb ve 3D prostoru umožňuje především numerická klávesnice, a to následujícím způsobem:

 • Numpad 1 - pohled zepředu
 • Numpad 3 - pohled z pravého boku
 • Numpad 7 - pohled shora
 • Numpad 5 - vypnutí/zapnutí perspektivy ve 3D okně
 • Numpad 2 - posunutí pohledu o 15° dolů
 • Numpad 8 - posunutí pohledu o 15° nahoru
 • Numpad 4 - otočení pohledu o 15° vlevo
 • Numpad 6 - otočení pohledu o 15° vpravo
 • Numpad 0 - pohled z kamery
 • Numpad - - oddálení pohledu
 • Numpad + - přiblížení pohledu
 • Numpad Enter - resetování přiblížení/oddálení

Důležitým pro pohyb je též MMB. Za jeho pomoci též otáčíme pohledem ve 3D okně. Pokud pohybujeme při stisknutém MMB ve 3D okně tak, že se pohybujeme pouze po středu obrazovky (ať už ve svislém či vodorovném směru), dochází k rotaci kolem centra pohledu v rovinách na sebe navzájem kolmých, čím více se blížíme ke kraji obrazovky, tím více otáčíme náš pohled kolem osy, která vede z pomyslného středu obrazovky kamsi do nekonečného prostoru (nazvěme ji normálou pohledu). Nejlepší bude vypustit tuto krkolomnou definici z hlavy a vše si vyzkoušet na vlastní pěst:)

MMB + CTRL nebo skrolování MMB nám umožňuje zoomování, MMB + ALT pak posun obrazu v rovině, v níž se momentálně nacházíme a která je kolmá na normálu pohledu.

Tolik k pohybu ve 3D okně. Obdobně lze využít MMB i v jiných oknech, s tou výjimkou, že samotné MMB nebo MMB + ALT posunuje pohled v rovině. MMB + CTRL slouží stále k zoomování. Další příjemnou vlastností Blenderu je nastavování viewportu. Pokud najedeme kurzorem myši na rozhraní 2 oken, zobrazí se nám posouvací šipka, kterou můžeme okna zvětšit/zmenšit dle potřeby. Pokud v momentě, kdy jsme na rozhraní stiskneme RMB, vyjede nám nabídka:

Nabídka pro více oken

Tato nabídka umožňuje rozdělit či spojit okna nebo odstranit či přidat header. Pokud chceme okna přidat (Split Area), můžeme nastavit, ve kterém místě se stávající okno rozdělí. Pokud chceme okna odstranit (Join Areas), nastavujeme, které okno nám zbyde po spojení dvou a to tak, že do okna najedeme myší, což nám jej označí, poté stačí jen potvrdit spojení LMB:

Spojování oken

Stejně tak si můžeme vybrat z několika přednastavených rozvržení obrazovky nebo sami nějaké přidat na horním panelu v roletkovém menu Screen (SR):

Presety rozvržení
Pozn.: X slouží ke smazání, a to nejen zde, ale v kdekoli v Blenderu

Vedlejší roletkové menu slouží k přepínání mezi scénami. V jednom .blend souboru můžeme mít de facto neomezený počet scén:

Roletkové menu scén

Pojďme si nyní popsat to nejzajímavější - 3D okno. Defaultně je ve scéně vložená krychle, kamera a světlo. Toto můžeme libovolně změnit a sice tak, že si vytvoříme scénu, jakou chceme a stisknutím CTRL+U (Save User Defaults) uložíme toto nastavení do Blenderu. Já mám defaultně pohled shora na 1 kameru a jedno světlo:

3D okno s jednoduchou scénou

Trojúhelník (ve skutečnosti je to jehlan s obdélníkovou podstavou :)) je kamera, onen zvláštní objekt zdánlivě připomínající bradavku je světlo. Kterýkoli z těchto objektů můžeme označit RMB, pokud při tom podržíme SHIFT, můžeme vybrat libovolný počet objektů. Stisknutí A nám zajistí vybrání všech objektů z aktuálně viditelných vrstev (vysvětlíme později), pokud nějaké objekty už vybrány máme a stiskneme A, tyto objekty se odznačí. Při druhém stisknutí A se označí všechny objekty. Dalším důležitým nástrojem pro selekci je Border Select, který se ukrývá pod klávesovou zkratkou B. Tento nástroj vybere oblast, v níž označí všechny objekty, které do ní alespoň částečně zasahují. Po stisknutí B klikneme LMB a táhneme, dokud nevybereme požadovanou oblast, uvolnění LMB potvrdí výběr.

V Blenderu máme na výběr, co se týče upravování objektů - můžeme použít původní zkratky Blenderu (při vybraném objektu):

 • G - pro přesouvání (translaci)
 • R - pro otáčení (rotaci)
 • S - pro zvětšení/zmenšení (scaleování)

Stejně tak můžeme kreslit čáru LMB - rovná čára aktivuje translaci, nakreslení kolečka aktivuje rotaci a nakreslení V aktivuje scaleování. Druhým způsobem úprav objektů jsou manipulátory - k těm se přistupuje pomocí panelu na headeru 3D okna (nebo CTRL + SPACE):

Manipulátory
 • Ruka - aktivuje úpravy pomocí manipulátorů (G, R a S jsou však stále funkční)
 • Trojhúhelník - aktivuje translaci, objeví se 3 šipky podle os XYZ, po dle nichž můžeme objekt přesouvat (platí stejně i pro rotaci a scaleování)
 • Kruh - aktivuje rotaci
 • Čtverec - aktivuje scaleování

Pokud podržíme SHIFT a vybereme všechny z těchto možností, můžeme provádět libovolnou operaci kdykoli chceme:

Všechny Manipulátory najednou

Roletkové menu nám dává na výběr, podle jakých souřadnic chceme provádět deformaci:

 • Global - světové souřadnice, vektory XYZ mají stejný směr jako osy XYZ ve 3D okně
 • Local - místní souřadnice (jsou ovlivněny rotací objektu)
 • Normal - Z vektor má stejný směr jako normála face (viditelné v Edit módu - opět vysvětlíme později)
 • View - vektor Z je normálou pohledu a X a Y jsou osy na obrazovce

Další věc, která nás na headeru 3D okna bude zajímat jsou tato tlačítka:

Viditelné vrstvy

Tato tlačítka zobrazují viditelné vrstvy (o kterých jsme mluvili v souvislosti se selekcí). Princip je jednoduchý - máme k dispozici 20 vrstev, do nichž můžeme libovolně umisťovat nebo přesouvat objekty. Nový objekt se automaticky umístí do naposledy vybrané viditelné vrstvy (opět pomocí SHIFT můžeme vybírat více vrstev). Pokud chceme vybrané objekty přesunout do jiné vrstvy, stačí, když stiskneme M a vybereme vrstvu/vrstvy, do níž/nichž chceme objekt přesunout. Pokud stiskneme ; (klávesa pod ESC :)), zobrazí se nám všechny vrstvy.

Dalšími užitečnými tlačítky jsou zcela jistě Move object centres only, což zajistí přesunutí pouze centra objektu a Rotation/Scaling Pivot, čímž určíme bod, kolem nějž se budou provádět změny jako rotace či zvětšování. Na headeru 3D okna jsou reprezentovány těmito ikonami:

Move object centres only a Pivot

Pro ty, kteří neznají pojem pivot (nebo v možná odlišné Blenderovské adaptaci) - kolem tohoto místa se provádějí operace jako např. rotace a zvětšování. Defaultně se tyto operace odvíjejí od Centra objektu, ale pivot se dá změnit - může jím být např. 3D kurzor (onen zaměřovač s červenobílým kolečkem). Stačí jen nastavit 3D Cursor v roletkovém menu:

Nastavení pivotu

Jen připomínám naši původní scénu:

Scéna s kamerou a světlem

Pokud nyní vybereme kameru i světlo a zkusíme s nimi zarotovat, bude se tak dít kolem našeho 3D kurzoru:

Zarotování kolem kurzoru

Pokud zatrhneme možnost Move object centers only, přesunou se pouze centra objektů, tudíž je nebudou ovlivňovat operace jako rotace a scaleovaní (ve skutečnosti jich je trochu víc, ale prozatím nás zajímat nemusejí):

Není rotace jako rotace
Pozn.: U světla to sice není patrné, ale kamera nijak nezměnila svoji původní rotaci

Co nás také bude zcela jistě zajímat je samotné přidávání objektů, se kterými můžeme nadále pracovat. V Blenderu koexistuje několik typů objektů:

 • Mesh
 • Křivka
 • NURBS
 • Meta
 • Empty
 • Světla
 • Text
 • Armatury
 • Lattice
 • Kamera

Přidávat je můžeme přes SPACE->ADD nebo pomocí tlačítka ADD na horním headeru 3D okna (ve skutečnosti je to spodní header User Preferences buttons). Zkusme si přidat Mesh->Cube (rychle). Jak bude objekt vložen je ovlivněno polohou nás-pozorovatele. Pokud krychli (nebo kterýkoli jiný objekt) vložíme z horního pohledu (Numpad 7), bude mít nulovou rotaci, to se mění v závislosti na pohledu, z nějž na scénu pohlížíme. U krychle ani koule (UV Sphere) to není z kteréhokoli ze základních pohledů patrné, ale např. u takové čtvercové plochy (Plane) změnu rotace již snadno poznáme.

Máme tedy vloženou krychli z horního pohledu a nacházíme se v Edit módu. Toto je mód, v němž lze upravovat jednotlivé vertexy meshe (popř. body křivky atp.). Úpravy, které se týkají celkové rotace, velikosti a polohy, se provádějí v Object módu. K dispozici jsou ještě další módy, které nás opět ale prozatím zajímat nemusejí. Přepínat mezi nimi můžeme na headeru 3D okna:

Mód editace

Stejně tak je dobré zapamatovat si klávesu TAB, která nám umožní rychlé přepínání mezi Object a Edit módem. Přepněme se tedy do Object módu a LMB umístěme 3D kurzor někam mimo. Nyní si ukážeme další praktickou funkci a tou je Snap To. SHIFT + Svyvolá menu s nabídkou, díky níž můžeme zarovnat kurzor či Centrum objektu na libovolnou pozici:

Snap To

Selection v tomto případě znamená Centrum vyselektovaného objektu, pokud tedy zvolíme např. Selection->Cursor, všechny vybrané objekty se přesunou tak, aby měly Centrum v místě 3D kurzoru, obdobně je můžeme zarovnat k mřížce (Grid). Active označuje naposledy vybraný objekt (ve 3D okně má světlejší barvu). Změnit polohu objektu můžeme i jinak - pokud označíme objekt a stiskneme N, objeví se nám dialog, v němž můžeme číselně zadávat rozměr, rotaci nebo polohu:

Transform Properties

Je vhodné vědět, čím se přepíná mód vykreslování (Draw type). Máme na výběr z 5 módů, přistupujeme k nim pomocí klávesových zkratek Z, SHIFT + Z a ALT + Z nebo dalšího roletkového menu na headeru 3D okna:

Draw type
Pozn.: Doporučuji všechny módy vyzkoušet na vlastní oči

Bounding Box zobrazí všechny objekty jako krychle, Wireframe jako drátové modely, Solid jako pevné objekty (průhlednost ovlivňuje tlačítko , které se objeví na headeru poté, co přepneme na Solid mód), Shaded jako vystínované objekty a Textured jako vystínované otexturované objekty (podrobněji v některém z dalších dílů). Přepněme se nyní zpět do Edit módu. Upravovat můžeme opět buď pomocí manipulátorů nebo klávesových zkratek G, R a S s tím rozdílem, že tentokrát se operace budou týkat jen vybraných bodů. Pro selekci se opět používá výběr/odznačení všech bodů (A) a Border select, ten má ale v Edit módu rozšířené možnosti - pokud stiskneme B dvakrát, budeme moct vybírat vše v kruhové oblasti:

Border Select v kruhu
Pozn.: Velikost této oblasti se dá měnit skrolováním MMB

Kliknutím (a případným táhnutím) LMB označujeme vše v dané oblasti, kliknutím MMB odstraňujeme z výběru vše v dané oblasti. RMB pak zruší nástroj Border Select.

Nyní už ovládáme Blender na základní úrovni - jsme schopní přidat jakýkoliv objekt a upravit jej na základní úrovni jak v Edit módu, tak v Object módu. Stejně tak víme, jak změnit pivot či mód vykreslování. To už je slušná průprava na další temná zákoutí tohoto software (pakliže všichni pochopili uvedené principy, na nichž Blender pracuje). Dnešní díl tímto končím a zároveň zadávám úkol - nebojte, nepůjde o nic složitého, jen by bylo vhodné, aby každý prozkoumal všechny základní objekty (tzv. primitiva), které lze v Blenderu vložit. Těším se příště na shledanou,

97% (11x)


Kdo jak hlasoval?

Komentáře

Text
Editor
Help
Musíte být zalogováni.
<< < 0/2 > >>
13 příspěvků
22.02.2009 14:38
ikonka
Uživatel
 
Rád bych se zeptal jestli budete dělat další díly k Blendru
20.09.2008 15:41
jankoš
Uživatel
 
díky, to sem rád, tak přeju hodně úspěchů s tímhle čarovným softem ::l
29.08.2008 15:37
maiki
Uživatel
 
jankoš:
parada .... kedye uy cca rok som do maxu ani netukol, som rozmyslal, ze skusim nejaky dalsi soft (sak ja max by som sa musel znova ucit ::D ) a toto mi fakt ulahcilo v rozhodovani, ze ktory soft to bude ::) ...takze sa pomaly rozbehnem v blenderi a kedze je free a nasiel som aj yafray, alebo ako sa pise ... tak si myslim,ze to pojde celkom fajn .... THX
17.08.2008 12:11
jankoš
Uživatel
 
Hansz7: pohodaa ::)
Genom: díky za doplnění, to se bude hodit, uplně sem na to zapomněl..
Thasos: díky za info ohledně ovládání kamery...ten zbytek sem měl sice v plánu popsat v některým dalším díle, ale aspoň si lidi můžou vyzkoušet, oč jde ::p)
lopo: hodně rozsáhlej dotaz...sehnat reference a modelovat podle nich, třeba pomocí box modelingu nebo (v lepším případě) ručně...není to ale zrovna nejlehčí, takže bych doporučil nejdřív míň náročnýho...

jinak času je tuze málo, zatim si ani netroufám určit, kdy zhruba bude další díl...
12.08.2008 20:50
ikonka
Uživatel
 
jak vytvorím lidi v blenderu
10.08.2008 23:37
ikonka
Uživatel
 
Jeste malickost Alt+R, Alt+S a Alt+G vyresetuje v ObjektModu rotaci, scale a translaci. Hodi se kdyz do sceny teleportujete novej objekt v perspektivnim 3D zobrazeni..(vyrobi se celem ke kamere => Tab,Alt+R,Tab)

Uz mlcim:)